Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2021

Polskie wytyczne leczenia udaru mózgu 2019

Polskie wytyczne leczenia udaru niedokrwiennego mózgu opublikowano już dość dawno tj w 2019, ale na razie wg mojej wiedzy są to najnowsze wytyczne.  Oryginał ukazał się na łamach Polskiego Przeglądu Neurologicznego: Tom 15, Supl. A (2019) (viamedica.pl) W razie jeśli link nie będzie działał proszę o informację PDF z wytycznymi

Zalecenia leczenia choroby WIlsona

  Choroba Wilsona jest chorobą rzadką (1/30 tys. urodzeń) i dostępne rekomendacje jej leczenia oparte są głównie na doświadczeniach lekarzy z ośrodków specjalistycznych. Autorzy przedstawiają aktualne zalecenia dotyczące leczenia przyczynowego choroby Wilsona przygotowane przez międzynarodowe towarzystwa AASLD , EASL i ESPGHAN, które omówiono w tekście a zestawiono w kilku tabelach. Dodatkowo w oparciu o dane z pismiennictwa przedstawiono leczenie objawowe i zebrano je w kolejnych tabelach. Autorzy podkreślają, że wszystkie dane porównujące skuteczność leków chelatujących oraz soli cynku w leczeniu choroby Wilsona pochodzą z prac retrospektywnych. Dzięki zastosowanemu leczeniu rokowanie w przypadkach szybko rozpoznanej choroby Wilsona jest dobre, u chorych bezobjawowych prawidłowo przyjmowane leki zapobiegają wystąpieniu objawów klinicznych, zaś u pacjentów objawowych większość osiąga co najmniej stabilizację stanu zdrowia. W wytycznych znajdziemy również wskazówki co do leczenia w s

Międzynarodowe uzgodnione wytyczne dotyczące leczenia miastenii rzekomoporaźnej

  W styczniowym numerze Neurology ( https://n.neurology.org/content/96/3/114 ) ukazała się aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia miastenii rzekomoporaźnej (MG), które stanowią aktualizację wcześniejszych wytycznych z roku 2016. Wytyczne oparte są na uzgodnionych opiniach ekspertów. Poniżej wybrane, wydaje się najistotniejsze zagadnienia. Niedawno opublikowane badanie ostatecznie potwierdziło, że tymektomia przezmostkowa daje obiektywną korzyść u pacjentów z uogólnioną MG z przeciwciałami anty-AChR, a zabieg należy wykonać wcześnie, jednak u pacjentów anty-MuSK dodatnich nie zaleca się tymektomii. Miastenię oczną leczyć należy prednizonem (w niskich dawkach), innymi lekami immunosupresyjnymi, lub oboma łącznie; tymektomia daje podobne wyniki. Rituksimab jest wysoce skuteczny w leczeniu pacjentów z MG z przeciwciałami anty-MuSK i należy go stosować wcześnie, o ile leczenie immunosupresyjne jest nieskuteczne. Wyniki leczenia MG z przeciwciałami anty-AChR są niejednoznaczne, a