18 grudnia 2014

Profilaktyka pierwotna udaru mózgu

Dnia 28. października 2014 opublikowano przed drukiem wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego)​
Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, James F. Meschia i wsp.​
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/10/28/STR.0000000000000046.abstract​
Przypomnę, że poprzednie wytyczne opublikowano w 2011 roku​
Kalkulator ryzyk asercowo-naczyniowego:AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator) to przydtane narzedzie, któr emoż epomóc w identyfuikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z interwencji leczeniczych i tych, których nie musząbyć leczeni ze względu na występowania pojedynczego czynnika ryzyka. Stosowanie kalkulatorów  musi uwzględniać  całokształt profilu ryzyk pacjenta i nie powinno się opierać decyzji terapeutycznych wyłącznie na ich podstawie. (Class IIa; Level of Evidence B).
Poniżej moja prezentacja na Sympozjum naukowo-szkoleniowym w Zielonej Górze w 2014 roku:
8 listopada 2014

PFO - łatać czy nie łatać?

Podsumowanie trzech badań i meta-analizy dotyczącej zamykania PFO u osób z kryptogennym udarem mózgu.
http://strokeblog.strokeahajournal.org/2014/10/should-one-respect-closure-of-pfo-nah.html

20 października 2014

PRAC zaleca ograniczynie stosowanie walproinianu u dziewcząt i kobiet


Komitet Farmakonadzoru i Oceny Ryzyka (Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) Europejskiej Agencji Leków zaleca dalsze ograniczenie stosowania leków zawierających walproiniany z powodu ryzyka wystepowania wad rozwojowych i zaburzęń rozwojowych u dzieci, które były poddane ekspozycji na walproiniany w okresi eplodowym .
Nie należy stosować walproinianów w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej u dziewcząt lub kobiet w ciąży lub u tych, które mogą zajść w ciążę, o ile inne sposoby leczenia nie okazały się nieskuteczne lub nietolerowane. Zastosowanie walproinianów u kobiet może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wypróbowane zostały inne metody leczenia i konieczn ejest stosowanie skutecznej antykoncepcji, a leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tych chorób.
Kobiety, którym zalecono stosowanie walproinianów, nie powinny przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z ze swoim lekarzem
W krajach, gdzie dopuszczono stosowanie walproinianów w profilaktyce migreny, kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania walproinianów nalezy wykluczyćciążę a kobiety powinny stosować skutecznąantykoncepcję.


Więcej na tych stronach:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate_and_related_substances/human_referral_prac_000032.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

10 lipca 2014

Badanie korupcji w sektorze opieki zdrowotnej

Study on Corruption in the Healthcare Sector (HOME/2011/ISEC/PR/047-A2) October 2013 
The fight against corruption is currently one of the priority areas for the European Commission (EC). The EC has adopted a comprehensive anti-corruption package in June 2011, which includes, among others, the publication of a bi-annual anti-corruption report, which evaluates the MSs’ efforts against corruption. The survey was conducted between February 18 and March 8, 2013 in the then 27 EU Member States and Croatia.Companies from several sectors including health care were surveyed.
Nie są to wytyczne, ale warte jest przeczytania.

The overall impact of corruption in healthcare on society and on individuals is (much) larger than the monetary value of the sums involved. Corruption in healthcare may, among other, lead to a provision of services or procurement of equipment and drugs at above market prices. It may lead to low quality in the provision of healthcare services. It may threaten the goal of universal health coverage and increase inequality in health status between socioeconomic groups. Corruption in healthcare may lead to a non-optimal allocation of health budgets. It may also lead to market distortions and
distrust in provisions of services by the government.
For more information:

I podsumowanie ze strona CBA:
http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/2925,KE-o-korupcji-w-sluzbie-zdrowia.html 

29 marca 2014

Zapobieganie udarowi mózgu w niezastawkowym migotaniu przedsionków

Amerykańska Akademia Neurologii wydała nowe wytyczne zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
Wytyczne opublikowano w wydaniu Neurology z dnia 25 lutego. Szczególny nacisk kładzie się w nich na ocenę kliniczną. Uwzględnia nowe leki antykoagulacyjne.

Neurol. 2014;82:716-724. Abstract.

Postępowanie u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiemRekomendacje American Heart Association/American Stroke Association dotyczące postępowania u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiem