20 października 2014

PRAC zaleca ograniczynie stosowanie walproinianu u dziewcząt i kobiet


Komitet Farmakonadzoru i Oceny Ryzyka (Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) Europejskiej Agencji Leków zaleca dalsze ograniczenie stosowania leków zawierających walproiniany z powodu ryzyka wystepowania wad rozwojowych i zaburzęń rozwojowych u dzieci, które były poddane ekspozycji na walproiniany w okresi eplodowym .
Nie należy stosować walproinianów w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej u dziewcząt lub kobiet w ciąży lub u tych, które mogą zajść w ciążę, o ile inne sposoby leczenia nie okazały się nieskuteczne lub nietolerowane. Zastosowanie walproinianów u kobiet może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wypróbowane zostały inne metody leczenia i konieczn ejest stosowanie skutecznej antykoncepcji, a leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tych chorób.
Kobiety, którym zalecono stosowanie walproinianów, nie powinny przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z ze swoim lekarzem
W krajach, gdzie dopuszczono stosowanie walproinianów w profilaktyce migreny, kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania walproinianów nalezy wykluczyćciążę a kobiety powinny stosować skutecznąantykoncepcję.


Więcej na tych stronach:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate_and_related_substances/human_referral_prac_000032.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f